Tuulettuva rappausratkaisu
SerpoVent-Levyrappaus, puuranka

Ei rakennekuvaa muokattavaan tiedostoon

Detaljikuvat
SerpoVent levyrappaus, rakennetyypit ja -yksityiskohdat

Rakennuskohde
Uudisrakentaminen
Alusta
Rasitusluokka
Erityisrasitus:

Erityisrasitukselle altistuvat muun muassa rakennusten sokkelit ja perusmuurit, joissa esiintyy usein voimakas mekaaninen rasitus sekä lumen kinostumisesta johtuva korkea kosteusrasitus. Myös sokkelipintojen töhryjen poistaminen aiheuttaa voimakasta mekaanista rasitusta julkisivupintaan. Julkisivujen voidaan katsoa altistuvan erittäin voimakkaalle rasitukselle suurten järvien ja meren ranta-alueilla. Erittäin voimakkaan rasituksen alueilla julkisivut altistuvat viistosateiden lisäksi usein myös suurelle määrälle jäätymissulamissyklejä. (By 46/2005).

Tavanomainen rasitus:

Rasitusluokkaa voidaan käyttää silloin, kun rakennus sijaitsee sisämaassa suojaisalla paikalla, rakennuksessa on pitkät räystäät ja rakennuksen korkeus on suojaisuudesta riippuen enintään 2-4 kerrosta (By 46/2005).
Myös sellaisissa kaupunkien tiiviisti rakennettujen keskustojen korkeiden rakennusten suojaisten sisäpihojen julkisivuissa, joiden viistosaderasitus on alhainen, voidaan käyttää tätä rasitusluokkaa.

Voimakas rasitus:

Voimakkaan rasituksen mukaisia suunnittelukriteerejä sovelletaan sellaisiin rakennuksiin, jotka altistuvat viistosaderasitukselle tuulisella suojattomalla paikalla, rakenne on jatkuvasti kylmä tai rakenne altistuu mekaaniselle rasitukselle.
Tyypillisesti tällaisessa rakennuksessa on kerroksia 3 tai enemmän, ei ole räystäitä tai rakennus sijaitsee rannikkoalueella tai aukealla rakennuspaikalla.
Myös kaupunkien tiiviisti rakennettujen keskustojen korkeiden rakennusten paljon viistosaderasitusta saavat julkisivut kuuluvat tähän rasitusluokkaan (By 46/2005).
Tasaisuusluokka
Luokka 2, Luokka 3, suurimmat sallitut poikkeamat (mittauspituus 2000 mm)


Luokka 2 Luokka 3
Tasaisuuspoikkeama ± 5 mm ± 7 mm

Luokka 2Rakennusosat, joille asetetaan tavanomainen vaatimustaso sisällä. Voidaan käyttää julkisivuissa, joiden tasaisuudelle asetetaan erityisen suuria vaatimuksia.
Luokka 3Ulkopinnat ja sellaiset rakennusosat sisällä, joille ei aseteta suuria vaatimuksia esimerkiksi maalausalustana.

Käsittelytyyppi
Tuulettuva levyrappausSäänkestävän levyn päälle tehty kaksikerrosrappaus silikonihartsipinnoitteella
Pintalaatu
HierrettyPuu- tai muovihiertimellä hierretty laastipinta.
HienoroiskeRappauspumpulla tai suppiloruiskulla tehty hienorakeinen rappauspinta.
KarkearoiskeRappauspumpulla tai suppiloruiskulla tehty karkearakeinen rappauspinta.
PiirtopintaMuovihiertimellä hierretty karkea rappauspinta.
Alustan oikaisutarve
Materiaalit      Poista niiden tuotteiden valinta, joita et halua muokattavaan tiedostoon
Työvaihe Tuote Huom!
Liikuntasaumojen teko weber 37531 Liikuntasaumaprofiili V 6 mm
 
Levyjen kiinnitys weber Permabase-rappauslevy 12,5x900x1800 mm
JA
Permabase puuruuvi RST 1000kpl
Menekki n. 18 kpl/m²
 
Sokkeliprofiilien asennus weber 3614 Tuuletusprofiili 25 mm
Asennetaan puristuskiinnityksenä levys asennuksen yhteydessä
TAI
weber 3617 Tuuletusprofiili 90 mm
Asennetaan puristuskiinnityksenä levys asennuksen yhteydessä
JA
weber 3341 Liikuntasaumaprofiili 6 mm
Kiinnitetään laastilla
 
Yläreunan profiilin asennus weber 3589 Yläprofiili
Asennetaan puristuskiinnityksenä levys asennuksen yhteydessä
 
Ikkunapielien käsittely weber 37909 Ikkunaprofiili V tummanharmaa 2,6m
TAI
weber 37909 Ikkunaprofiili V valkoinen 2,6 m
Profiilin väri valitaan pinnoitteen värin mukaan. 
Pohjarappaus weber.vetonit 410 Ohutrappauslaasti
Menekki 10-15 kg/m²
 
Verkotus weber Lasikuituverkko 6 mm lev. 1,0 m
Menekki 1,1 m²/m²
 
Nurkkien ja kulmien vahvistaminen weber Kulmarulla 100x100 mm
TAI
weber Kulma 120x120 mm
TAI
weber Kulma 100x230 mm
 
Pinnoituksen pohjustus weber.vetonit SilcoMaali Classic
Menekki n. 0,4-0,5 l/m²
 
Pinnoitus weber.vetonit SilcoPinnoite 1,5 mm
Menekki n. 2,5 kg/m²
TAI
weber.vetonit SilcoPinnoite 2 mm Classic
Menekki n. 3.0 kg/m².
TAI
weber.vetonit SilcoPinnoite Piirto
Menekki n. 3,5 kg/m².
TAI
weber.vetonit SilcoPinnoite 3 mm Classic
Menekki 4.5 kg/m²

Liikuntasaumat

Liikuntasaumaväli on enintään 16 metriä. Rakenteellisten liikuntasaumojen kohdalle tulee tehdä liikuntasauma myös levyrappaukseen. Liikuntasaumojen paikoista on tehtävä erillinen suunnitelma ja ne on esitettävä julkisivupiirustuksissa. Liikuntasaumoj 

Liikuntasauma ulottuu rappauskerroksien läpi ja sen vähimmäisleveys on n. 10 mm. Liikuntasauman kohdalla myös levyjen väliin jätetään 10 mm rako. Liikuntasaumassa käytetään ennen rappausta asennettavaa Liikuntasaumaprofiilia, paisuvaa nauhaa tai saumanauhaa ja saumamassaa.

Levytyksen tukirakenteen teko

SerpoVent-levyrappauksen alustana voi olla mikä tahansa normaali ulkoseinän materiaali. Alustan lujuuden on oltava riittävä kestämään SerpoVent-levyrappauksesta aiheutuva kuormitus. Alustan lämpö- ja kosteusliikkeiden on oltava alle 1 mm/m.

Tarvittava alustan vahvistaminen esitetään rakennesuunnitelmissa. Alusrakenne oikaistaan tarvittaessa. Valmiissa levytetyssä seinässä ei saa olla yli 2 mm:n suuruisia hammastuksia.

Alusrakenteen päälle kiinnitetään puuranka. Puutavaran tulee olla vähintään lujuusluokaa T 18 ja kosteuden alle 20 %.

Pystyrangan koko, jako ja kiinnitys esitetään rakennesuunnitelmissa. Pystyrangan yleinen jako on k 600.  Yli 8 m korkeudessa rakennuksen ulkonurkissa käytetään tihennettyä k 300 koolausväliä 2 metrin etäisyydellä rakennuksen ulkonurkista, suuremmasta tuulikuormasta johtuen. Tilauksesta saatavia muita levykokoja käytettäessä suunnitellaan pystyrankajako vastaavasti. Maksimi k/k on 600 mm ja seinän nurkissa k/k 300 mm. Pystyrangan jatkoskohdissa puutavaran päiden väliin jätetään n. 5 mm liikevara. Levyjen pysty- ja vaakasaumojen kohdalle kiinnitetään aina tuki. Pystytukien jatkoskohdat eivät saa sijaita samassa kohtaa, pystytuet tulee limittää 1/2 tuen limityksellä toisiinsa nähden.

Rankarakenteen tulee sallia taustan esteetön tuulettuminen sokkelista räystäälle asti. Korkeissa rakennuksissa ilmarakoon voi kerääntyä runsaastikin kosteutta. Tästä syystä on suositeltavaa varmistaa riittävä tuulettuminen noin kolmen kerroksen välein. Poisto tapahtuu yleensä ikkunapellin alta ja korvausilman sisäänotto ikkuna-aukkojen yläpieliin sijoitettujen tuuletusritilöiden tai -profiilien kautta. Ritilöiden ja profiilien reijitysasteen tulee olla vähintään 50 %.

Aukkojen ympärille tehdään kehys, johon levyt kiinnittyvät. Tukirakenne suunnitellaan aukkojen ympäristössä siten, että varmistetaan riittävät tuuletus. Vaaka- ja pystyrimojen väliin jätetään vähintään 100 mm aukot. Jos ikkuna on kapeampi kuin 1500 mm, voidaan tuuletus kierrättää ikkunan ympäri.

Seinärakenteen alareunaan ja yläreunaan tehdään pystytukien väliin alimmalta vaakarangalta seuraavalle vaakarangalle ulottuvat pystysuuntaiset välituet seinän keskialueella. Lisätuet voidaan jättää pois, mikäli seinärakenne tukeutuu soveltuvaan sokkeliprofiiliin (esim. reikälevystä kantattu U-profiili, materiaalivahvuus min 1 mm). Vastaava tukirakenne tehdään myös seinän yläpäähän. Nurkkakohdissa ja esim. ikkunasmyygeissä rangat kiinnitetään ruuvaamalla toisiinsa. Lopuksi tarkistetaan vielä tukirakenteen suoruus esim. linjalangan avulla.

Levyjen kiinnitys

Levyn jokaisen reunan alla tulee olla tukirakenne! Levyt asennetaan puskuun ja limitetään vähintään seuraavalle pystyrangalle. Levyt asennetaan vaakasuoraan ja levyssä oleva Permabase-leima tulee näkyä ulospäin! Helpointa on asentaa ensin kaikki kokonaiset levyt ja asentaa lopuksi tarvittavat leikattavat levypalat. Aukkojen ympärillä levyjako suunnitellaan siten, että aukkojen nurkkiin ei tule suoraa levysaumaa, vaan levyt leikataan.

Levyjen kiinnitysruuvien maksimietäisyys on 300 mm. Ruuvin etäisyys levyn reunasta on vähintään 15 mm ja levyn nurkasta vähintään 50 mm. Esiporausta ei tarvita. Ruuvin kanta kierretään levyn pinnan tasoon. Kantaa ei saa jättää koholle tai kiertää levyn sisään murtumisvaaran välttämiseksi.

Sokkeliprofiilien asennus

Tuuletusprofiili asennetaan levyrappauksen ala- ja yläosaan puristuskiinnityksenä levyjen asennuksen yhteydessä. Rappauksen alareunan aloituslista kiinnitetään laastikiinnityksenä rapattavan levyn alapintaan.

Yläreunaprofiilin asennus

Yläprofiili asennetaan puristusliitoksena levyrappauksen yläosaan, sekä vesipeltien alle. Profiilin tarkoituksena on suojata levykantti.

Ikkunapielien käsittely

Ikkunaprofiili kiinnitetään teippikiinnityksellä ikkuna- tai ovikarmiin ennen rappausta. Ikkunaprofiiliin voi asentaa myös ikkunan suojamuovin teippikiinnityksellä.
Ikkunavesipellit asennetaan ennen rappausta. Mikäli ikkuna-aukon leveys on yli 1,5 m, ikkunavesipellit kiinnitetään enintään 1 metrin välein. Ikkunavesipeltien reunat muotoillaan RT-kortin 80-10632 kohdan 4 kuvan 26 b / 26 a mukaisesti. Ikkunavesipellin kaltevuuden on oltava vähintään 1 : 2,5. Vesipellin alusta tiivistetään paisuvalla saumanauhalla. Aukkojen ympäristössä pystyrangat päätetään 100 mm ennen aukkoa ympäröivää vaakarankaa.

Pellitystyöt

Vesipellitysten paikat ja rakenne esitetään julkisivupiirustuksissa. Pellitystöissä noudatetaan RT-kortin 80-10632 ohjeita. Ennen rappaustyön aloittamista asennetut vesipellit on suojattava rappausroiskeilta.

Pohjarappaus ja verkotus

Rappaustyöt on suunniteltava siten, ettei ympäröiville rakenneosilla aiheuteta vaurioita. Laastille arat pinnat kuten lasi-, alumiini-, ja maalatut pinnat tulee suojata laastiroiskeilta. Suojauksissa on lisäksi otettava huomioon viranomaismääräykset ja paikalliset järjestyssäännöt. Rappaustyöstä on pidettävä työmaapäiväkirjaa, johon merkitään käytetyt materiaalit ja työmenetelmät, työvaiheet sekä työ-olosuhteet (lämpötila, sade, auringonpaiste, tuuli). Ennen rappaustyön aloittamista tarkastetaan kaikki rapattavat pinnat, ja korjataan tarvittaessa rappausalusta ja tehdyt suojaukset. Tarkastuksen tulokset merkitään työmaapäiväkirjaan.

Ennen työn aloittamista on varmistuttava siitä, että ilman ja alustan lämpötila rappaustyön aikana ja kaksi vuorokautta sen jälkeen on pohja- ja pintarappauksessa vähintään +5 °C.

Pohjarappaus tehdään kahtena kerroksena. Ensimmäinen kerros weber.vetonit 410 Ohutrappauslaastia levitetään koneellisesti rappauspumpulla tai teräslastalla voimakkaasti painaen rapattavaan alustaan. Lasikuituverkko painetaan tuoreeseen laastikerrokseen teräslastalla siten, että verkko on kokonaan laastin ympäröimä. Verkko ei saa painua laastikerroksen pohjaan, vaan sen täytyy olla sijoittuneena mahdollisimman keskelle koko rappauksen vahvuuden. Aukkojen nurkkiin asennetaan lisäksi rappausverkosta leikatut vahvikkeet kooltaan noin 400 x 250 mm 45 ° kulmaan.

Toinen kerros Ohutrappauslaastia levitetään ensimmäisen kerroksen sitouduttua riittävästi ja tuore laastikerros tasoitetaan teräslastalla. Pohjarappauksen laastikerrosten kokonaispaksuuden tulee olla vähintään 6 mm.

Pohjustus

Tasaisen värisävyn varmistamiseksi alusta pohjustetaan SilcoMaalilla ennen pinnoitusta. Pohjalaastin tulee olla kovettunut ja kuivunut vähintään 1 vrk ennen pohjustusta. SilcoMaali levitetään siveltimellä, harjalla, telalla tai maaliruiskulla ohuena peittävänä kerroksena.

Pinnoitus

Ennen pinnoitusta tehdään aina mallipinta, halutun värisävyn ja kuvioinnin varmistamiseksi. Näkyvien työsaumojen välttämiseksi seinäpinnat kannattaa jakaa pienempiin kokonaisuuksiin, jotka aina pinnoitetaan yhtäjaksoisesti. Työsaumat sijoitetaan vähiten näkyviin kohtiin, kuten esimerkiksi liikuntasaumojen kohdalle tai syöksytorvien taakse. Ilman ja alustan lämpötilan on oltava seitsemän vuorokauden ajan vähintään +5 °C.

SilcoPinnoite on käyttövalmis, mutta se on sekoitettava hyvin ennen käyttöä. Pinnan struktuuri on hierretty tai piirtopinta. SilcoPinnoite levitetään koneellisesti pinnoiteruiskulla tai suppiloruiskulla. Hierrettäessä tuore, levitetty pinnoite hierretään tasaiseksi leikkaavalla muovihiertimellä. Piirtopintaa haluttaessa piirtokuvio hierretään haluttuun muotoon etukäteen tehdyn mallin mukaisesti. Työvälineet ja roiskeet puhdistetaan välittömästi vedellä.

Urakoitsijan on luovutettava julkisivun huolto- ja kunnossapito-ohjeet tilaajalle työn luovutuksen yhteydessä, ohje on ladattavissa Weberin verkkopalvelusta.
TÄMÄN TYÖSELOSTUKSEN ON LAATINUT SAINT-GOBAIN FINLAND OY / WEBER JA SE ON OHJEELLINEN. TARKEMMAT TIEDOT TUOTTEIDEN KÄYTÖSTÄ LÖYTYVÄT TUOTTEIDEN TUOTEKORTEISTA. TYÖSELOSTUKSEN SOVELTUVUUDESTA KOHTEESEEN VASTAA SUUNNITTELIJA.